Język
  • Polski
  • English

Ogólne warunki świadczenia usług FBS24 na terenie Niderlandów

Flex Business Services B.V. Beechavenue 10, 1119 PT Schiphol-Rijk


1. Zastosowanie i definicje.

1.1 Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług znajdują zastosowanie do wszystkich ofert, cen oraz umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Niderlandach Flex Business Services B.V., jak również wszystkich spółek zależnych oraz innych powiązanych spółek, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki świadczenia usług, łącznie nazywane dalej „FBS”.

1.2 Przez drugą stronę rozumie się w niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług każdą osobę/osobę prawną, która zawiera umowę z FBS albo wyraża taką chęć oraz wszystkich jej przedstawicieli i/lub następców prawnych.

1.3 W niniejszych ogólnych warunkach świadczenia usług umowa występuje w rozumieniu tytułu 5 księgi 6 Kodeksu Cywilnego Niderlandów.

1.4 Zawierając umowę z FBS strona stwierdza wyraźnie, że odstępuje od stosowanych przez nią warunków niezależnie od ich nazwy, tak że w efekcie do umowy mają zastosowanie wyłącznie warunki FBS.

2. Oferty, ustanowienie i zmiany do umowy

2.1 Wszystkie oferty oraz ceny przedstawione przez FBS nie są wiążące. Umowa z drugą stroną nie dochodzi do skutku, chyba że zostanie pisemnie potwierdzona przez FBS

i/lub zostanie wykonana przez FBS. Każda zmiana dotycząca umowy będzie wiążąca dla FBS wyłącznie w zakresie, w jakim ta zmiana została potwierdzona na piśmie przez FBS lub została wykonana przez FBS.

2.2 Wszystkie informacje oraz wzmianki poczynione przez FBS dotyczące dostaw i/lub usług zostaną sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, ale nie są wiążące. Wszelkie odstępstwa i/lub zmiany bez ograniczenia co do ich charakteru i zakresu są zatem zastrzeżone wyłącznie dla FBS. FBS może dokonywać zmian w dostawach i/lub usługach według swojego uznania, a ta okoliczność nie uprawnia drugiej strony do zmiany lub zakończenia umowy.

2.3 Wypowiedzenie umowy przez FBS lub drugą stronę należy złożyć na piśmie z zachowaniem uzgodnionego okresu wypowiedzenia. Ciężar dowodu dotyczącego złożonego (w terminie) wypowiedzenia spoczywa na drugiej stronie (Zleceniodawcy).

2.4 Druga strona nie jest uprawniona do przeniesienia żadnych praw i/lub obowiązków wynikających z umowy zwartej z FBS na osobę trzecią, chyba że FBS wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę.

3. Stawki i ceny

3.1. FBS może w każdym czasie zmienić uzgodnione stawki i/lub ceny. Jeżeli drugą stroną umowy jest konsument (osoba nie działająca w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową), konsument ten uprawniony jest do rozwiązania umowy (umów) jeżeli wzrost ceny nastąpi w ciągu trzech miesięcy od chwili zawarcia umowy (umów).

3.2. Wszystkie ceny nie zawierają VATu, chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej. FBS jest uprawniony do obciążenia drugiej strony kwotą wynikającą ze zmian w wysokości stawki VAT.

3.3. FBS jest uprawniony do obciążenia drugiej strony kosztami poniesionymi przez FBS na rzecz drugiej strony w celu wykonania umowy.

4. Płatności i bezpieczeństwo

4.1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej faktury wystawione przez FBS należy zapłacić w ciągu siedmiu (7) dni od daty ich wystawienia.

4.2. Druga strona nie może zmieniać i/lub zawieszać swoich obowiązków wynikających z

umowy.

4.3. Jeżeli druga strona nie wywiąże się (w terminie) ze swoich finansowych zobowiązań, strona ta popada w zwłokę bez konieczności wydawania oświadczenia o popadnięciu w zwłokę. Druga strona – bez uchybienia dla jej innych zobowiązań – będzie zobowiązana do uiszczenia odsetek od długu głównego liczonych rocznie od dnia wymagalności faktury do dnia spłaty całej kwoty odsetek przy zastosowaniu ustawowych odsetek za opóźnienie na podstawie art.

6:119a Niderlandzkiego Kodeksu Cywilnego („NKC”) plus 5%. Jeżeli drugą stroną jest konsument (osoba nie działająca w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub

zawodową), stosuje się ustawowe odsetki, o których mowa w art. 6:119 NKC.

4.4. W przypadku braku zapłaty lub nieuiszczenia płatności w terminie druga strona zostanie obciążona wszystkimi kosztami sądowymi i egzekucyjnymi, jak również kosztami administracyjnymi i pozasądowymi. Koszty Windykacji pozasądowej wynoszą 15% od kwoty faktury, a minimalnie € 150,- netto.

4.5. Dla Zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, o których mowa w ustępie poprzedzającym, druga strona wpłaci opłatę gwarancyjną na rzecz FBS przed lub równocześnie z podpisaniem umowy. Wysokość opłaty gwarancyjnej jest uzależniona od wybranego pakietu usług.

4.6. FBS rozpocznie wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej z drugą stroną w momencie wpłacenia opłaty gwarancyjnej, o której mowa w ustępie poprzedzającym i nie wcześniej niż data wejścia umowy w życie, określona w umowie.

4.7. Powyższa opłata gwarancyjna jest zabezpieczeniem kwoty (włącznie ze szkodami,

odsetkami oraz ewentualnymi kosztami obciążającymi drugą stronę), którą na podstawie umowy druga strona będzie dłużna wobec FBS lub jej następców prawnych, jak również jakiejkolwiek szkody majątkowej, wynikłej z przedwczesnego zakończenia umowy z powodu upadłości drugiej strony, do sumy jakiej odzyskanie nie jest możliwe od drugiej strony lub z nieruchomości.

4.8. Od opłaty gwarancyjnej nie są naliczane odsetki.

4.9. Opłata gwarancyjna będzie zwrócona drugiej stronie, dopiero po tym, jak druga strona

wypełni wszystkie swoje zobowiązania wynikające z umowy.

4.10. W wypadku zużycia części sumy opłaty gwarancyjnej, druga strona uzupełni tę kwotę na pierwsze żądanie FBS.

4.11. Druga strona powinna bezzwłocznie uzupełnić kwotę opłaty gwarancyjnej dostosowaną do nowej kwoty wynikającej z umowy po zwiększeniu zobowiązań finansowych wobec FBS.

4.12. Zanim ewentualne przedłużenie umowy/ nowy aneks do umowy wejdzie w życie druga strona uzupełni opłatę gwarancyjną dostosowaną do ewentualnej nowej kwoty zobowiązań

finansowych.

4.13. Jeżeli druga strona nie spełni obowiązków opisanych powyżej dotyczących opłaty gwarancyjnej, druga strona zobowiązana jest zapłacić na rzecz FBS natychmiastowo

wymagalną karę umowną w wysokości € 250,00 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, po tym jak druga strona została upomniana listem poleconym o zwłoce i został jej wyznaczony

rozsądny termin wyjścia ze zwłoki, bez naruszenia prawa FBS do wykonania umowy, rozwiązania umowy i dochodzenia szkód.

5. Rozwiązanie umowy

5.1. FBS ma prawo do rozwiązania umowy z drugą stroną, bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu, listem poleconym ze skutkiem natychmiastowym i bez udziału sądu, całkowicie lub w części, między innymi w następujących wypadkach:

a. Druga strona złoży wniosek o zabezpieczenie przed wierzycielami o upadłość lub jej upadłość zostanie ogłoszona albo zaoferuje propozycję wyjścia ze stanu upadłości, lub jakakolwiek część majątku jest załączona;

b. Druga strona zaprzestanie swojej działalności, przestanie realizować zarejestrowane cele,

zamknie działalność, w inny sposób straci osobowość prawną, przeniesie działalność, połączy działalność z inną jednostką;

c. Druga strona nie wykona, nie wykona na czas lub wykona nienależycie jeden lub więcej obowiązków wynikających z umowy oraz nie usunie tych błędów w ciągu siedmiu dni

kalendarzowych od przesłania przez FBS pisemnego upomnienia.

d. FBS zakończy przedmiotowe usługi.

5.2. Postanowienia poprzedzającego ustępu nie zmieniają praw FBS w przypadku zwłoki w wykonaniu przez drugą stronę jak i (ale nie ograniczone do) żądania wykonania i/lub odszkodowania w pełnej wysokości.

6. Własność intelektualna

6.1. Prawo własności intelektualnej i prawa pokrewne, włącznie z prawem autorskim, znakami towarowymi, prawem patentowym, prawami pokrewnymi, prawami ochrony występów włącznie z prawami do wszystkich publikacji oraz do innych produktów informacyjnych opublikowanych przez FBS należą do FBS. Żadne publikacje ani produkty informacyjne FBS nie mogą być reprodukowane i/lub udostępnianie publicznie w żaden sposób, chyba że FBS wcześniej wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie.

6.2. Wyraźnie zabrania się drugiej stronie nadużywania dobrego imienia FBS lub nawiązywania do niego dla dobra swoich interesów nieobjętych zakresem/kontekstem umowy i/lub przeszkadzania FBS w jakikolwiek sposób w jego działalności, co jest w całości oceniane według uznania FBS.

7. Dane osobowe

7.1. FBS gromadzi dane osób wykonujących umowę, które kontaktują się z FBS w ramach wykonywania usług. W tym wypadku FBS działa jako redaktor na odpowiedzialność drugiej strony. Wymienione dane są wykorzystywane do wykonania umowy oraz do informowania osób o produktach i usługach FBS, jego spółek roboczych oraz starannie dobranych osobach trzecich, na tyle o ile ma to znaczenie dla tych osób. Adres e-mail tych

osób jest wykorzystywany wyłącznie, aby je informować o podobnych usługach FBS, chyba że osoba udzieli pozwolenia na dalsze wykorzystywanie.

8. Force majeure

8.1. Jeżeli w ocenie FBS w wyniku force majeure, włącznie z okolicznościami, na które FBS nie ma wpływu, wykonanie świadczenia po stronie FBS jest niemożliwe lub będzie niemożliwe, FBS ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części, albo do tymczasowego zawieszenia wykonania umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej względem drugiej strony lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

8.2. Force majeure jest rozumiana między innymi, ale nie wyłącznie jako zagrożenie wojną, wojnę, zamieszki, strajki, bojkoty, zakłócenia/przeszkody w prowadzeniu działalności, ruch drogowy lub zakłócenia transportu drogowego, zakłócenia sieci (danych), środki podjęte przez rząd, brak podstawowych surowców, klęski żywiołowe), pożar, wybuchy nuklearne, zakłócenia działania maszyn, oraz jakiekolwiek inne okoliczności, w przypadku których zgodnie z zasadami rozsądku i współżycia społecznego nie można oczekiwać pełnego lub częściowego wykonania świadczenia przez FBS.

8.3. Jeżeli FBS wykonał świadczenie w przypadku wystąpienia force majeure lub może wykonać swoje zobowiązania jedynie w części, FBS ma prawo do wystawienia faktury za część już dostarczoną lub możliwą do dostarczenia oddzielnie, a druga strona jest zobowiązana do zapłacenia takiej faktury tak, jakby była to odrębna umowa.

9. Odpowiedzialność cywilna

9.1. Odpowiedzialność FBS, pracowników FBS i osób, za które FBS jest odpowiedzialny za szkody pośrednie oraz szkody wynikowe (włącznie ze szkodą za opóźnienie i utraconymi korzyściami) jest wyłączona w każdym przypadku, chyba że szkoda nastąpiła w zamiarze lub na skutek rażącego zaniedbania najwyższych stopniem pracowników FBS.

9.2. Odpowiedzialność FBS, pracowników FBS i osób, za które FBS jest odpowiedzialny za szkodę bezpośrednią, która może być im przypisana, jest bez względu na okoliczności ograniczona do wartości faktury dotyczącej tej części umowy, z której wynika odpowiedzialność.

9.3. Druga strona zwalnia FBS od odpowiedzialności wobec osób trzecich, która powstała w wyniku wykonywania jej poleceń, oraz od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, która powstała w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania przez drugą stronę usług dostarczonych przez FBS.

9.4. Jakiekolwiek żądania drugiej strony wynikające z wykonania umowy przez FBS powinny być podane do wiadomości FBS możliwie najszybciej na piśmie, a w każdym wypadku w ciągu czternastu dni od momentu, kiedy druga strona dowiedziała się o wadzie świadczenia

lub w ciągu czternastu dni od momentu, kiedy można było dowiedzieć się o wadzie świadczenia, w przeciwnym razie wszystkie roszczenia drugiej strony względem FBS

wygasają.

9.5. Druga strona jest odpowiedzialna za jakąkolwiek materialną lub niematerialną szkodę poniesioną przez FBS, która jest wynikiem zaniechania/działania drugiej strony. FBS ma w każdym momencie prawo do potrącenia szkody względem domniemanych szkód drugiej strony lub do zaspokojenia swoich roszczeń na rzeczach drugiej strony będących pod kontrolą FBS. Druga strona jest zobowiązana do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej oraz do okazania potwierdzenia ubezpieczenia FBS na pierwsze żądanie FBS.

10. Postanowienia Szczególne dotyczące najmu (najmów) przestrzeni biurowej pomiędzy użytkownikiem a drugą stroną

10.1. Druga strona nie jest uprawniona do umieszczania swojej nazwy na zewnątrz

nieruchomości, w której znajduje się wynajmowana przestrzeń biurowa. Nazwa może być umieszczona w miejscu wskazanym i w określony sposób wyznaczonym przez FBS na korytarzu nieruchomości, w której znajduje się wynajmowana przestrzeń biurowa.

10.2. Ani druga strona, ani osoby trzecie nie są uprawnione do umieszczania przedmiotów na zewnątrz, na ścianach lub suficie, ani do wbijania gwoździ/przyklejania taśmy lub innych

(przyczepnych) materiałów na ścianach lub suficie nieruchomości, w której znajduje się wynajmowana przestrzeń biurowa.

10.3. FBS nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie dokumentów lub innych rzeczy, którego przyczyną są usługi zapewniane przez pocztę, firmy kurierskie i/lub inne osoby trzecie.

10.4. Druga strona ma obowiązek zapewnić sobie ubezpieczenie przeciwko pożarowi, kradzieży i ubezpieczenie przedmiotów szklanych na swój własny koszt.

10.5. Druga strona ma prawo do zarejestrowania swojego przedsiębiorstwa pod adresem

nieruchomości, w której znajduje się wynajmowana przestrzeń biurowa oraz do używania tego adresu jako adresu pocztowego na papierze listowym oraz innych drukowanych

materiałach.

10.6. Wynajmowana przestrzeń biurowa jest udostępniana drugiej stronie przez FBS w godzinach biurowych ustalonych przez FBS.

10.7. Druga strona zgadza się, aby FBS odbierał dokumenty, przesyłki kurierskie, paczki i inne dokumenty/przedmioty, które są dostarczane na miejsce wynajmowanej przestrzeni biurowej do recepcji, zaadresowane do drugiej strony. FBS zobowiązuje się do poprawnego i sprawnego przekazywania poczty, telefonów, faksów oraz innych wiadomości otrzymanych w wynajmowanej nieruchomości kierowanych do drugiej strony, zgodnie z wybranym pakietem usług oraz procedurą postępowania (Załącznik 5 do Umowy).

10.8. Druga strona nie jest uprawniona do wydawania poleceń pracownikom FBS dotyczących wykonywania pracy, która nie jest usługą określoną wyłącznie w niniejszej umowie, ani do zatrudniania pracowników FBS pod rygorem obowiązku zapłaty kary w wysokości € 12.000,00 za każde złamanie zakazu, chyba że FBS wcześniej wyraził na to

zgodę.

10.9. Druga strona nie jest uprawniona do korzystania z własnych urządzeń, jeżeli takie

urządzenia zostały udostępnione przez FBS jako usługa w wynajmowanej nieruchomości,

na przykład, ale nie wyłącznie ekspresy do kawy, lodówki.

10.10. Druga strona nie ma prawa do wpuszczania lub wprowadzania zwierząt do wynajmowanej nieruchomości.

10.11. Druga strona odpowiada za utrzymanie nieruchomości w reprezentacyjnym stanie; FBS decyduje o tym, czy ten wymóg jest spełniony.

10.12. Prawa i obowiązki drugiej strony wynikające z umowy nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie, chyba że FBS wcześniej pisemnie wyraził na to zgodę.

10.13. FBS może zapewnić drugiej stronie między innymi następujące dodatkowe usługi: łącze internetowe, usługi telefoniczne (>30 połączeń miesięcznie), usługi administracyjne i sekretarskie, korzystanie z sal konferencyjnych lub pomieszczeń do pracy (co-work spaces) i inne opisane w Załączniku 1 do Umowy (cennik) i/lub na stronie internetowej fbs24.nl. Jeżeli druga strona wyrazi życzenia korzystania z dodatkowych usług, strony dokonają w tej kwestii dalszych ustaleń. Koszty związane z dostarczeniem dodatkowych usług zostaną indywidualnie przypisane przez FBS drugiej stronie zgodnie z cennikiem.

11. Pozostałe postanowienia

11.1. FBS ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony na firmę z grupy, z którą związany jest FBS lub do przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią w związku z przeniesieniem tytułu własności do produktu lub usługi FBS. Druga strona wyraża na to zgodę zawierając umowę z FBS. O przeniesieniu praw lub obowiązków FBS zawiadomi drugą stronę w odpowiednim czasie.

11.2. FBS ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Zmiany znajdują zastosowanie również w przypadku już zawartych umów od momentu wskazanego przez FBS. FBS ogłosi zmiany w odpowiednim czasie w wybrany przez siebie sposób, który, w przypadku niewielkich zmian, może polegać na opublikowaniu zmian na stronie internetowej FBS i/lub odesłaniu w publikacjach FBS do zmienionych warunków. Druga strona jest uprawniona do zawiadomienia FBS czy życzy sobie kontynuowania umowy na dotychczasowych warunkach zamiast na zmienionych warunkach wyłącznie w przypadku zmian mających znaczny wpływ na prawa i obowiązki drugiej strony.

11.3. Druga strona dokonuje wyboru miejsca wykonania umowy pod adresem określonym w niniejszej umowie. W przypadku zmiany nazwy i/lub adresu druga strona poinformuje FBS na piśmie zarówno o poprzednich, jak i nowych danych co najmniej czternaście dni przed wejściem zmiany w życie.

11.4. Jeżeli postanowienia niniejszych warunków świadczenia usług zostaną w świetle prawa uznane za nadmiernie obciążające dla drugiej strony, którą jest konsument (osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), a strona ta unieważni to postanowienie, w miejsce unieważnionego postanowienia stosuje się postanowienie nie stanowiące nadmiernego obciążenia, ale zabezpieczające interesy FBS w najwyższym możliwym stopniu.

12. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

12.1. Wszystkie ewentualne spory dotyczące umowy zawartej przez FBS zostaną rozstrzygnięte przez właściwy sąd w Amsterdamie. FBS jest również uprawniony do wniesienia sporu z drugą stroną, którą jest konsument (osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przez sąd, który na podstawie ustawy ma względną właściwość. Jeżeli to sąd inny niż sąd w Amsterdamie, a FBS przedstawi spór sądowi w Amsterdamie, wówczas konsument jest uprawniony do dokonania wyboru sądu właściwego w ciągu 6 tygodni od pisemnego powołania się przez FBS na tę klauzulę.

12.2. Prawem właściwym dla wszystkim umów zawieranych przez FBS jest prawo niderlandzkie.

Zadzwoń do nas przez WhatsApp