Język
  • Polski
  • English

POLITYKA PRYWATNOŚCI FBS24


Grupa FBS24 jest przekonana, że prywatność jego pracowników, a także jego kontaktów i osób odwiedzających stronę jest kluczowa. Dane osobowe są zatem przetwarzane i zabezpieczane z największą możliwą starannością, w pełnej zgodności z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Strona internetowa

Zasadniczo naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania nam swoich danych osobowych. Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, nasza witryna automatycznie gromadzi pewne nieidentyfikowalne informacje o użytkownikach witryny, takie jak adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera. Adres IP Twojego dostawcy usług internetowych, data i godzina wejścia na stronę, adres internetowy strony, z której zostałeś przekierowany bezpośrednio do naszej strony, system operacyjny, z którego korzystasz, części strony, które odwiedzasz, części odwiedzanej witryny i przeglądanych informacji oraz materiały, które przesyłasz lub pobierasz z witryny. Te informacje techniczne są wykorzystywane do zarządzania stroną internetową i administratora systemu oraz do dalszego ulepszania strony internetowej. Te dane techniczne mogą być przekazywane osobom trzecim i przechowywane na stałe celem wykorzystania ich w przyszłości.


Pliki cookie

Grupa FBS24 używa plików cookie i statystyk internetowych. Robimy to, aby widzieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Informacje te pomagają nam ulepszać witrynę. Plik cookie to plik, który jest przechowywany na Twoim komputerze. Te pliki cookie mogą być rozpoznane podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.


Przetwarzanie danych osobowych
W momencie, gdy wprowadzasz swoje dane na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe są zapisywane w celu realizacji naszych usług, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub skontaktowania się z Tobą.
Które z Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które możemy przetwarzać w zależności od celu:
- Nazwa (firmy) i dane adresowe
- NIP / KvK
- Imię i Nazwisko
- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Funkcja
- Data urodzenia
- Płeć
- Kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- Kopia zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pracę (jeśli dotyczy)
- Numer obsługi obywatela (BSN / PESEL)
- Numer rachunku bankowego (IBAN)
Inne dane osobowe dostarczone przez Ciebie lub w Twoim imieniu, takie jak CV, referencje itp.

 
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących możliwych celach:
• aby móc składać Ci oferty i/lub dostarczać informacji o naszych usługach i innych działaniach.
• aby zarejestrować zlecenie oraz zawrzeć z Tobą umowę
• do celów zarządczych, wykonania kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa firmy oraz przeprowadzania audytów i przeglądów księgowych. Przestrzeganie praw i przepisów.
• do celów rozliczeniowych, informacje dotyczące kalkulacji oraz rejestrowanie opłat i wydatków, dokonywanie płatności i ściąganie długów

Grupa FBS24 rejestruje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby móc wykonać umowę z Tobą, wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych, o ile udzielono zgody lub jeśli jest to dozwolone przez prawo lub zgodnie z prawem. Co do zasady nie są przetwarzane żadne szczególne dane osobowe, chyba że jest to wyraźnie konieczne i dozwolone przez prawo. Przez „szczególne dane osobowe” rozumie się dane dotyczące rasy, religii lub przekonań, poglądów politycznych, zdrowia, życia seksualnego, przynależności do związków zawodowych, kryminalne dane osobowe i/lub dane osobowe dotyczące bezprawnego lub destrukcyjnego zachowania.


Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej. Po (prawnym) okresie przechowywania Twoje dane osobowe zostaną zniszczone.
Środki bezpieczeństwa
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby optymalnie chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Robimy to na podstawie środków fizycznych, administracyjnych i technologicznych. Przykładowo: dostęp do danych mają tylko upoważnione podmioty, przesyłamy Twoje dane przez bezpieczne połączenie internetowe, stosujemy oprogramowanie zabezpieczające i rozbudowane procedury zapobiegające dostępowi do Twoich danych osobom nieuprawnionym. Jeżeli i w zakresie, w jakim dane są przekazywane osobom trzecim, to uzgodniliśmy z nimi, że będą one optymalnie chronić dane osobowe i została zawarta umowa o ich przetwarzanie, chyba że ta osoba trzecia sama jest administratorem.


Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych - i zgodnie z warunkami w nich zawartymi:
- dostęp do Twoich danych osobowych;
- korekta błędnych danych osobowych;
- uzupełnienie niekompletnych informacji;
- usunięcie Twoich danych osobowych w określonych przypadkach;
- ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych przypadkach;
- sprzeciwienie się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonych przypadkach;
- pozyskiwanie i przekazanie Twoich danych osobowych w określonych przypadkach;
- złożenie skargi do organu nadzorczego.
W niektórych przypadkach możemy mieć prawo do odrzucenia Twojej prośby. W takiej sytuacji udzielimy Ci wyjaśnień.
Jeśli chcesz uzyskać wgląd do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i/lub chcesz je zmienić, możesz skontaktować się z nami e-mailem za pośrednictwem info@fbs24.pl lub listownie FBS24 Polska sp. Z o.o. 00-667 Warszawa, Koszykowa 69/3. W celu potwierdzenia, że wniosek został złożony przez Ciebie, prosimy o załączenie kopii dokumentu tożsamości. Zadbaj, aby zdjęcie na załączonym dokumencie tożsamości i numer BSN/PESEL były czarne/nieczytelne, aby chronić swoją prywatność. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.


Pytania, uwagi i skargi

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszej ochrony Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisemnie za pośrednictwem info@fbs24.pl lub FBS24 Polska sp. Z o.o. 00-667 Warszawa, Koszykowa 69/3.

 
Zmiany

Z różnych powodów możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub poprawki do niniejszej polityki prywatności. Aktualna Polityka Prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Ta wersja została zaktualizowana w październik 2022.


Kontakt

FBS24 Polska sp. Z o.o.
Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa
info@fbs24.pl
Zadzwoń do nas przez WhatsApp