Język
  • Polski
  • English

FBS24: Adres dla firmy, biura, biura serwisowane i sale konferencyjne – REGULAMIN
Dostawcą usług oferowanych na Stronie jest firma z grupy FBS24 odpowiednia dla jurysdykcji wybranego pakietu usług (dalej nazywane także „Usługi”).

§1 DEFINICJE
Właścicielem strony internetowej www.fbs24.pl jest FBS24 Polska sp. z o. o. (w skrócie FBS24 Polska), firma zarejestrowana i prowadząca działalność gospodarczą w 00-667 Warszawa, Koszykowa 69/3; na podstawie wpisu do KRS 0000807998,
Zleceniobiorcą usług oferowanych za pośrednictwem strony jest firma z grupy FBS24 odpowiednia dla jurysdykcji wybranego pakietu Usług.
Regulamin – niniejszy dokument,
Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna; prowadząca lub planująca prowadzić działalność gospodarczą w Niderlandach, Polsce lub Niemczech,
Biuro wirtualne – usługa wynajęcia adresu prawnego firmy, celem jej rejestracji oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Biuro – usługa długoterminowego wynajmu powierzchni biurowych
Sale konferencyjne – pomieszczenia dostępne pod wynajem krótkoterminowy celem przeprowadzenia działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Obsługa recepcyjna– usługa polegająca na odbieraniu, przekazywaniu i archiwizowaniu korespondencji oraz rozmów telefonicznych danego podmiotu,
§2 KONTAKT ZE ZLECENIOBIORCĄ:
Usługi świadczone na terytorium Polski: FBS24 Polska sp. z o. o. (w skrócie FBS24 Polska)
Adres Zleceniobiorcy: Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, Polska
Adres e-mail Zleceniobiorcy: info@fbs24.pl
Numer telefonu Zleceniobiorcy: +48 692-105-768
Numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy: PL 18 1600 1462 1884 7484 4000 0001
Klient może porozumiewać się ze Zleceniobiorcą za pomocą adresów korespondencyjnych i mailowych i podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Zleceniobiorcą w godzinach poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00.
Usługi świadczone na terytorium Niderlandów: Flex Business Services B. V. (w skrócie FBS24 Niderlandy)
Adres Zleceniobiorcy: Niderlandy, 1119 PT Schiphol-Rijk; Beechavenue 10
Adres e-mail Zleceniobiorcy: info@fbs24.nl
Numer telefonu Zleceniobiorcy: +31 20 21 51 370
Numer rachunku bankowego Zleceniobiorcy: NL26 ABNA 0254434002 (BIC/SWIFT: ABNANL2A)
Klient może porozumiewać się ze Zleceniobiorcą pomocą adresów korespondencyjnych i mailowych podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Zleceniobiorcą w godzinach poniedziałek - piątek 9:00 – 17:00.
§3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMINU
Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane,
Zamówienie Usługi składane jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie internetowej www.fbs24.pl,
Złożenie zamówienia na usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, a także Ogólne Warunki Świadczenia Usług załączone do umowy i dostępne na stronie internetowej FBS24.
Faktura za wykonywanie Usługi zostanie wystawiona przez operatora serwisu fbs24.pl, czyli firmę z grupy FBS24 właściwą dla danej jurysdykcji
Wszystkie podane w regulaminie terminy odnoszą się do dni roboczych,
Usługa zostanie wykonana zgodnie ze specyfikacją oraz cennikiem zamieszczonym w serwisie fbs24.pl na podstronie każdego z produktów
§4 PŁATNOŚCI
Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej fbs24.pl a konkretnie na podstronie wybranej jurysdykcji i wybranego produktu (produktów). Pierwsza płatność obejmująca kaucję (jeśli dotyczy) uiszczona zostanie przed rozpoczęciem wykonywania tychże usług
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w formie płatności elektronicznej online lub kartą płatniczą w siedzibie firmy przy pomocy terminalu płatniczego. Opłata w gotówce nie jest przyjmowana. Po opłaceniu usługi, do Zamawiającego zostanie przesłana faktura VAT z adnotacją, że usługa została opłacona. Zamawiający może żądać wystawienia faktury na nowopowstającą firmę, zakładaną na podstawie umowy o usługę biura wirtualnego ze spółką z grupy FBS24, właściwą dla wybranej jurysdykcji.
Należności za usługi winny być uiszczane przez Zleceniodawcę na podstawie faktur VAT, przesyłanych co miesiąc drogą mailową, w terminie do 7 dni od daty ich wystawienia. W razie opóźnienia płatności przez Zamawiającego, Zleceniobiorca jest uprawniony do dochodzenia zawieszenia świadczenia usług do momentu opłacenia zaległości lub w przypadku zaległości obejmującej należność za 3 miesiące do wypowiedzenia umowy, do wyrejestrowania firmy Zleceniodawcy z rejestru handlowego oraz do rekompensaty szkód i poniesionych kosztów, a także do odsetek handlowych za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na kontaktowy adres email wskazany w formularzu. Ewentualna zmiana adresu kontaktowego wymaga pisemnej informacji na adres kontaktowy Zleceniobiorcy określony w Umowie, przez Zleceniodawcę.
Ceny podane na stronie internetowej www.fbs24.pl i www.fbs24.nl są podane w walucie odpowiedniej dla jurysdykcji usługi, należy do nich doliczyć podatek VAT w odpowiedniej stawce (informacja na Stronie).
§5 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA
Ze względu na obowiązujące przepisy ustawy WWFT (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) koniecznym warunkiem wejścia niniejszej umowy w życie jest zweryfikowanie tożsamości Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do dopełnienia tego obowiązku w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w jeden z dwóch sposobów: poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie jednej ze spółek grupy FBS24 i okazanie dokumentu tożsamości lub poprzez dostarczenie notarialnie potwierdzonej kopii swojego dokumentu tożsamości na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy.
Korzystanie ze skrzynki pocztowej Zleceniobiorcy musi spełniać zasadę uczciwego użytkowania. Używanie adresu pocztowego w celu prowadzenia kampanii, przy których spodziewane są duże ilości przesyłek, nie jest dozwolone. Powyższe określa według uznania Zleceniobiorca. Po zakończeniu umowy lub jej zerwaniu z winy Zleceniodawcy - FBS24 ma prawo do zwrócenia nadawcy każdej otrzymanej przesyłki pocztowej.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i do nie przekazywania osobom trzecim, nie ujawniania i nie wykorzystywania we własnym zakresie (w innym celu niż realizacja Usługi) jakichkolwiek informacji uzyskanych w toku realizacji Usługi, w związku z jej wykonywaniem lub przy okazji jej wykonywania bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, jak również podjąć wszelkie kroki zabezpieczające przed ujawnieniem uzyskanych informacji.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia bez podania przyczyny.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępu do panelu administracyjnego strony www.fbs24.nl, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez zamawiającego, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią)
§6 PRYWATNOŚĆ
Akceptując niniejszy Regulamin Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
Zleceniodawca oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania, na podane przez Zleceniodawcę adresy poczty elektronicznej, wiadomości związanych z funkcjonowaniem Usług oraz komunikatów o działaniach Zleceniobiorcy, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
O ile Zleceniodawca wyraził osobną zgodę Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Zleceniodawca adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Zleceniodawcę informacji na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.
O ile Zleceniodawca nie zgłosi zastrzeżenia, Zleceniobiorca ma prawo do opublikowania podstawowych danych Zleceniodawcy (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Zleceniobiorcy.
§7 SPORY
Zamawiający zobowiązuje się dochodzić roszczeń wobec Zleceniobiorcy na drodze sądowej nie wcześniej niż po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
Reklamacja składana przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
a. Zamawiającego, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
Wszelkie reklamacje ze strony Zamawiającego spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem Strony internetowej www.fbs24.pl , powinny być wysyłane w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres: FBS24 Polska sp. z o. o. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, Polska
Wszelkie reklamacje ze strony Zamawiającego spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usługi przez Zleceniobiorcę, powinny być wysyłane w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres odpowiedniego biura FBS24, jak opisano w §2.
Zleceniobiorca rozpatrzy Reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle zamawiającemu odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Zleceniobiorcą umów.
Umowy podlegają prawu odpowiadającemu jurysdykcji zamówionej usługi a sądem właściwym do rozpoznania sporów jest wyżej wymienionej jurysdykcji i z wyłączeniem innych jurysdykcji.
Treść umowy i Ogólnych Warunków Świadczenia Usług decydują w przypadku sprzeczności między treścią tego regulaminu, a treścią umowy i ogólnych warunków świadczenia usług.
§9 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I PODPISANIA UMOWY
W celu złożenia Zamówienia należy:
Wypełnić formularz zgodnie z prawdą oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane oraz wybrać produkty/usługi, które chce się zamówić, a następnie wybrać metodę płatności,
Zapoznać się z treścią umowy i zaakceptować jej poprawność,
Zapoznać się oraz zaakceptować ogólne warunki umowy,
Zapoznać się z załącznikami do umowy i zaakceptować ich poprawność,
W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,

§10 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru podpisanej umowy na świadczenie usług:
a. przesyłka pocztowa,
b. przesyłka pocztowa za pobraniem
c. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,
d. Odbiór osobisty dostępny pod wskazanym adresem jednej z jurysdykcji FBS24
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. płatność przy pomocy terminalu płatniczego w biurze FBS24 (w tym przypadku do należnej kwoty doliczana jest prowizja operatora terminala w wysokości 1,9%).
Informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie www.fbs24.pl

Zadzwoń do nas przez WhatsApp